หลังจากนั่งซาเซนแล้ว เราจะคำนับกับพื้นเก้าครั้ง การคำนับหมายถึงการสละตัวตนของเรา การสละตัวตนของเราหมายถึงการสละซึ่งความคิดแบบทวิภาวะ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัตซาเซนกับการคำนับ โดยทั่วไปแล้วการคำนับหมายถึงการแสดงความเคารพบางสิ่งบางอย่างที่สมควรได้รับความเคารพมากกว่าตัวเราเอง

ทว่าเมื่อเธอคำนับพระพุทธเจ้า เธอจะต้องไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับพระพุทธองค์ แต่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เพราะเธอเองก็เป็นพระพทุธเจ้าอยู่แล้ว เมื่อเธอเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ เธอจะพบความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิต เมื่อเธอลืมความคิดแบบทวิภาวะทั้หมดทุกอย่างจะกลายมาเป็นครูของเธอ และทุกอย่างจะควรค่าแก่การเคารพ

เมื่อทุกอย่างดำรงอยู่ในจิตใหญ่ของเธอ ความสัมพันธ์แบบทวิภาวะทั้งหมดจะมลายไป ไม่มีความแตกต่างระหว่างสวรรค์และโลก บุรุษและสตรี ครูและศิษย์ บางครั้งบุรุษจะคำนับสตรี บางครั้งสตรีจะคำนับบุรุษ บางครั้งศิษย์จะคำนับครู บางครั้งครุจะคำนับศิษย์ ครูที่ไม่สามารถคำนับศิษย์ของตนจะไม่สามารถคำนับพระพุทธเจ้าบางครั้งศิษย์และครูจะคำนับพระพุทธเจ้าด้วยกัน บางครั้งเราจะคำนับแมวและสุนัข

ในจิตใหญ่ของเธอทุกสิ่งจะมีคุณค่าเท่ากันหมด ทุกสิ่งคือพรุพุทธเจ้า ไม่ว่าเธอเห็นหรือได้ยินอะไร ทุกอย่างจะเป็นอย่างที่มันเป็น ในการปฏิบัติซาเซน เธอจะต้องยอมรับทุกสิ่งที่เป็น และให้ความเคารพทุกสิ่งเหมือนกับที่เธอให้ความเคารพกับพระพุทธเจ้าที่นี่ทุกสิ่งมีความเป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้น พระพุทธเจ้าจะคำนับพระพุทธเจ้า เธอจะคำนับตัวเธอ นี่คือการคำนับที่แท้จริง

ถ้าเธอไม่ได้มีความเชื่อในจิตใหญ่อย่างมั่นคงในการปฏิบัติซาเซน การคำนับของเธอจะมีความเป็นทวิภาวะ เมื่อเธอเป็นเพียงตัวเธอเท่านั้น เธอจะคำนับตัวเองอย่างแท้จริง และเธอจะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเธอเป็ตัวเธอเองเท่านั้น เธอจึงจะสามารถคำนับทุกสิ่งอย่างแท้จริง การคำนับเป็นการปฏิบัติที่สำคัญมาก เธอต้องเตรียมพร้อมที่จะคำนับ เธอก็ควรต้องคำนับ ความเชื่อนี้เป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเธอคำนับด้วยจิตวิญญาณเช่นนี้ ศีลทุกข้อคำสอนทุกคำสอน จะเป็นของเธอ เธอจะเป้นเจ่าของทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตหใญ่ของเธอ